[Ymist.] Det kyrkjelege Stiftsmøte paa Hamar

 

sluttad paa Laurdag. Me skal her taka inn dei Vedtak, som vart gjorte paa Møtet:

 

I. Angaaende Menighedernes Indflydelse paa Prestevalget:


1. Det maa fraraades at oprette Menighedsraad og derigjennem give vore Sognemenigheder Indflydelse paa Prestevalget, dersom kirkelig Stemmeret skal kunne opnaaes uden udtrykkelig Tilslutning til Kirkens Bekjendelse.

2. Dersom fuldt kirkelige Stemmeretsbetingelser opnaaes (det kirkelige Landsmødes Stemmeretsbetingelser), vil det være ønskelig, at et Menighedsraad faar en begrænset Indflydelse paa Prestevalget.

3. Det kirkelige Reformarbeide bør for Tiden koncentreres om vor Landskirkes Organisation paa kirkelig Grund. (Landsmødets Udkast til Kirkeforfatning).

 

II. Angaaende Ægteskabsstiftelsen:


Forsamlingen, der erkjender, at Ægteskabet i sig selv er et almenmenneskeligt Anliggende, og at et borgerlig indgaaet Ægteskab derfor er et retmæssigt og virkeligt Ægteskab, men som tillige fastholder Kirkens Ret til at vente, at dens Medlemmer begjærer sine Ægteskaber anerkjendte og velsignede af den, udtaler:

1. Den kirkelige Vielse bør som et kirkeligt Gode være en fri Sag, den enkelte bør ikkje tvinges til at modtage den, og Kirken ikkje tvinges til at meddele den.

2. Der bør derfor blive Adgang for Medlemmer af Statskirken til at indgaa borgerligt Ægteskab, men saaledes ordnet, at Kirken paa sin Side faar Ret til paa Guds Ords Grund at bestemme, hvilke Ægteskaber den kan give sin Velsignelse. Man udtaler udtrykkelig, at man herved ikkje har erklæret sig for nogen bestemt Form af det borgerlige Ægteskab.

3. Det fra Kirkekomiteen foreliggende Lovforslag af 27de Mai 1886 hævder ensidig den enkeltes Ret, men krænker Kirkens Frihed og berettigede Krav.

 

III. Angaaende udvidet Adgang til Benyttelse af Kirkerne:

 

Den kongelige Resolution af 24de Juni 1884 og den derved etablerede Ordning findes tilfredsstillende, dog saaledes, at Presten efter Samraad med sine Medhjælpere eller med et eventuelt Menighedsraad kan tillade, at Kirken benyttes til kirkelige Møder angaaende den ydre eller indre Mission eller til Drøftelse af andre kristelige eller kirkelige Anliggender, samt i enkelte Tilfælde stille Kirken til Disposition for Lægfolk under betryggende Garanti.

 

IV. Angaaende Sognebaandets Løsning og Valgmenigheder:

 

Stiftsmødet udtaler som sin Foreining, at det af V. A. Wexelsen med flere under 18de Februar 1886 til Odelsthinget indleverede Forslag til Lov om udvidet Adgang til Brug af Kirkerne, om Sognebaandets Løsning og om Valgmenigheder ikke bør ophøies til Lov.

 

 


Frå Fedraheimen 30.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum