[Lysingar.]

 

Nye Tingarar paa ”Fedraheimen” fraa Nyaar av, som sender inn Betaling for 1ste Fjordungaaret 1887, fær Bladet fraa 1ste Desember d. A.

 

Mathæi Evangelium paa Norsk

 

vert rettno ferdig og sendt ikring til dei nye Tingaranne og Medlemarne i ”Det norske Samlag”.

 

 

Dei, som ikkje fær ”Fedraheimen” lenger enn til Slutten av denne Maanad, hev ikkje betalat for 3dje Fjordungaaret. – Send Pengar, so skal han straks koma att.

 

Ekspedisjonen.

 

 

 

Lysingar.

 

 

Tele-Laget.

 

Møte Sundag Kvelden Kl. 8. Emne: Kyrkjelovsforslagi.

 

 

Norskmålets bokhandel

 

hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar” kostar kr. 0.60. – Frå bygd og bykr. 1.30. – ”Småstubbar” kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalat Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne-

 

udkommer i Egersund 2 gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes  Tidende” er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Ekspedition Avertissementer til Bladet.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Oslens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 27.11.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum