[Lysingar.]

 

 

Neste No. kjem Onsdag.

 

Nye Tingarar paa ”Fedraheimen” fraa Nyaar av, som sender inn Betaling for 1ste Fjordungaaret 1887, fær Bladet fraa 1ste Desember d. A.

 

Dei, som ikkje fær Bladet lenger enn til Nytaar, hev ikkje betalat for 4de Fjrodungaaret. – Send Pengar, so kjem han straks. Ekspedisjonen.

 

 

Lysingar.

 

Folkemøde

 

holdes ved Højskolen i Seljord den 8de og 9de Januar Kl. 10 Fm. til Behandling bl. a. Ordningen af de diplomatiske Sager og Regjeringens Kirkelovsforslag.

 

(D. 37366).

 

V. Ullmann.

 

 

Nett no er utkomet: ”Skuggar og sol-glytt”. Forteljingar av Jens Tvedt.

 

12 ark. Pris heft kr. 1.50, innb. kr. 2,20; send i posten 15 øre meir. – Fyrr er utkomet: Inn i fjordarne. Forteljingar. Same storleik og pris som den nya. – Den, som tek fleire um gongen hjå forfattarne, fær 20 % rabat. – Båe bøker er å få i bokhandelen og hjå forfattaren.

 

Jens Tvedt, Stavanger.

 

 

Norskmålets bokhandel hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by” kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Dagbladet, redigeret af L. Holst.

 

Foruden Hævdelsen af den uafhængige liberale Politikk, væsentlig under Tilslutning til Storthingsmajoriteten, bestræber Redaktionen sig for i størst mulig Udstrækning at skaffe Læserne et righoldigt og interessant Læsestof.

 

Kristiania-Notiserne, Meddelelser fra de offentlige Kontorer er talrige og instruktive, og desuden findes Udklipningsføljeton, Landbrugstidende, Literaturtidende, Skibsliste, Handelstidende samt Meddelelser om vort Haandværk og vor Industri, Korrespondancer fra Nabolandene og Amerika, samt fra norske Byer og Bygder.

 

Bladets Stilling er i det forløbne Aar befæstet, dets Læsekreds voxet og dets Indflydelse øget.

 

Storthingsmand Lars Bentsen skriver om Dagbladet i Folketidenden: ”Netop i denne sidste Tid har det særlig været ledet med Dygtighed. Paa det gamle Venstres Grundlag har det havt en Række Indlæg af høi Rang vedrørende vore kirkelige, Skole-, Unions- og Næringsforholde, og dets Ledere har i Regelen holdt Maal med det bedste, vore politiske Blade i de senere Aar har leveret”.

 

Fedraheimen  skriver: ”Me tykkjer, at Dagbladet aldri hev voret styrt betre enn no nokor Tid. Det inneheld so mykje godt fraa alle Leider, at det er ein Hugnad aa lesa det. Alle Spursmaal greider det ut saklegt som det samer seg for Folk. Det er stutt sagt, Landets best styrde Blad i alle Maatar”.

 

Bladet, som udkommer hver Dag, oftere med Dobbeltnummer, koster for indenbys 6 Kr. Halvaaret og for udenbys, indbefattet Postporto, 7.10 eller henholdsvis 3 Kr. og 3.55 Øre for Kvartalet, og kan bestilles, foruden paa nærmeste Postanstalt, i Expeditionen, Øvre Slotsgade 18 & 20, Kristiania.

 

 

5,000 Kroner 5,000 Kroner

 

Kredit på 7 Lodder.

 

221,700 Gevinster  à 5000 Kr., 2500, 2000, 1300, 1200, 1000, 800, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 40, 30, 20, 12 og 8 Kr. m. fl. eller til sammen ca. 920,000 Kr.. bortspiller det Danske Varelotteri i denne  Spilleserie. Ethvert  Lod  udkommer i Seriens Löb enten med 8 Tillägsgevinster eller 1 Hovedgevinst. Så langt som Forrådet af Lodder sträkker til, kan enhver Lysthavende med omgående Post få oversendt 7 Lodder, på indtil 3 Måneders Kredit. Plan og Prospekter samt övrige Oplysninger erholdes strax  gjennem

 

Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

 

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 22.12.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum