[Lysingar.]

 

Prentevillur i ”Ikornet”. No. 69 3 Bolk 18 R. nf. ligg skal vera lór (romar). 4 B 21 R. of. Attpaasett sk. v. Attpaarett. – No. 72 2 B. 9 R. nf. til sk. v. i det. 2 B. 2 R. nf. Grunn-retten sk. v. Grum-retten(Liv-rett). – No. 78 1 B. 27 R. nf. lot sk. v. leet; 6 R. nf. grannevaren sk. v. grannvaren. 2 B. 23 R. oflet sk. v. læt. – No. 81 5 B. 5 R of. paa same gilde sk. v. paa slike læe; 18 R. of. med sk. v. meg. – No. 82 4 B. 26 R., of. Vilji mi sk. v. Viljen min; 5 B 13 og 14 R. of. heite sk. v. heet; 28 R. of roteleg sk. v. rateleg; 32 R. of. Storgreinerne sk v. Storgreinerne; 28 R. skal heita: Um Kvelden gav dei seg alle paa Heimvegen o. s. b.,  dei unge kaate og glade o. s. b.; 6 B. 27 R. of. glodde sk. v. gladde. Paa eit Par Stader stend komet for komne og nokre andre Smaafeil.

 

           

 

Til Vinje-Stytta hev me motteket:

 

 

Fraa Ivar Moe, Kaupenhamn . . . . . . Kr. 2.00

” K. Lotthus, Grimstad . . . . . . .         ” 2.50

” Maalvener i N. Aurdal ved O. Skrutvold . . . .” 5.00

 Rikard Svalastoga, Skafse . . . . .      ” 1.00

” Hallv. Norlid . . . . . . . . . . .   ” 1.00

” Amerika ved Dr. Grønvold (10 Dollars) ” 36.70

” Lærar D. Lie, Trumsøy . . . . . .   ” 1.50

Fyrr . . . . . . . . . . . . . . . . .   ” 41.31

Tilsaman                               Kr. 91.01

 

                                  

 

Lysingar.

           

           

I alle Boglader faaes:

                       

Mannfolk.

                       

Forteljing av Arne Garborg.

 

Pris Kr. 3.25. – Fr. Nygaards Forlag, Bergen.

 

 

Norskmålets bokhandel hev kjøpt restupplagi av bøkerne hans Henrik Krohn.

 

 

Dan rette sida . . . . / . kostad fyrr 1.50, no. 1.00

Ei Stockholmsferd . . . ” ” 1.35, no. 1.00

Geirstad-Trond . . . . “ “ 0.40, no. 0.20

Småkvæde, innb. . . . . “ “ 1.50, no. 1.00

Småkvæde, heftat. . . . “ “ 0.70, no. 0.60

Frå Sogndal til Fjerland . . . . . . . . . . . 0.80

Frå Vestlandet . . . . . . . . . . . . . . . 0.80

Svein og Gudveig . . . . . . . . . . . . . 0.80

           

 

Desse bøkerne er ikkje aa faa andre stader enn i Norskmålets bokhandel, Naustdal, Sunnfjord.

 

 

Nett no er utkomet:

  

”Skuggar og sol-glytt”. Forteljingar av Jens Tvedt.

 

12 ark. Pris heft Kr. 1.50, innb. kr. 2,20; send i posten 15 øre meir. – Fyrr er utkomet: Inn i fjordarne. Forteljingar. Same storleik og pris som den nya. – Den, som tek fleire um gongen hjå forfattaren, fær 20 % rabat. – Båe bøker er å få i bokhandelen og hjå forfattaren Jens Tvedt, Stavanger.

 

 

”Ein fåre” av J. E. Maakestad er no å få i alle bokladar i landet. – Pris Kr. 0.50.

 

 

Breve til alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madam J. Nilsen, Universitetsgade 9, Kristiania. (D. 37400).

 

 

”Dagbladet”, redigeret af L. Holst.

 

Foruden Hævdelsen af dne uafhængige liberale Politikk, væsentlig under Tilslutning til Storthingsmajoriteten, bestræber Redaktionen sig for i størst mulig Udstrækning at skaffe Læserne et righoldigt og interessant Læsestof.       

 

Kristiania-Notiserne, Meddelelser fra de offentlige Kontorer er talrige og instruktive, og desuden findes Udklipningsføljeton, Landbrugstidende, Literaturtidende, Skibsliste, Handelstidende samt Meddelelser om vort Haandværk og vor Industri, Korrespondancer fra Nabolandene og Amerika, samt fra norske Byer og Bygder.         

 

Bladets Stilling er i det forløbne Aar befæstet, dets Læsekreds voxet og dets Indflydelse øget.

            

Storthingsmand Lars Bentsen skriver om Dagbladet i Folketidenden: ”Netop i denne sidste Tid har det særlig været ledet med Dygtighed. Paa det gamle Venstres Grundlag har det havt en Række Indlæg af høi Rang vedrørende vore kirkelige, Skole-, Unions- og Næringsforholde, og dets Ledere har i Regelen holdt Maal med det bedste, vore politiske Blade i de senere Aar har leveret”.

          

Fedraheimen skriver: ”Me tykkjer, at Dagbladet aldri hev voret styrt betre enn no nokor Tid. Det inneheld so mykje godt fraa alle Leider, at det er ein Hugnad aa lesa det. Alle Spursmaal greider det ut saglegt, som det samer seg for Folk. Det er stutt sagt, Landets best styrde Blad i alle Maatar”.

           

Bladet, som udkommer hver Dag, oftere med Dobbeltnummer, koster for indenbys 6 Kr. Halvaaret og for udenbys, indbefattet Postporto, Kr. 7.10 eller henholdsvis 3 kr. og 3.55 Øre for Kvartalet, og kan bestilles, foruden paa nærmeste Postanstalt, i Expeditionen, Øvre Slotsgade 18 & 20, Kristiania.

 

 

400,000 Kr. 400,000 Kr. Store Penge.

           

Store Penge kunne meget let tjenes med en forholdsvis ringe Risico. For at overbevise sig om Sandheden heraf, kan Enhver pröve sit Held i det nye Lotteri, kaldet: ”Kjöbenhavns private Prämie-Lotteri”. Af 100,000 Lodder bortspilles 50,000 Gevinster med gjennemsnitlig en Gevinst på hverandet Lod. Den störste Gevinst 400,000 Kr. Indskudet til 1 Klasse er kun Kr. for ¼ Lod. 13 Kr. for ½ Lod. 25 Kr. for 1/1 Lod.

 

 

Adr.: Carl Peterssons Bogforlags- Expedition.

           

 

57, Nansensgade 58, Kjöbenhavn, K.

 

           

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

 


Frå Fedraheimen 08.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum