[Lysingar.]

 

 

Retting. I Garborgs Stykkje um Johan Mork i Fyrstningi stod Røyrekunster, les Høgrekunster.

 

 

 

Lysingar.

           

  

I alle Boglader faaes:

               

Mannfolk. Forteljing av Arne Garborg. Pris Kr. 3.25. – Fr. Nygaards Forlag, Bergen.

 

            

Nett no er utkomet: ”Skuggar og sol-glytt”. Forteljingar av Jens Tvedt.

 

 

12 ark. Pris heft kr. 1.50, innb. kr. 2.20; send i posten 15 øre meir. – Fyrr er utkomet: Inn i fjordarne. Forteljingar. Same storleik og pris som den nya. – Den, som tek fleire um gongen hjå forfattaren, fær 20 % rabat. – Båe bøker er å få i bokhandelen og hjå forfattaren Jens Tvedt, Stavanger.

 

  

Breve til alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madan J. Nilsen, Universitetsgaden 9, Kristiania.

                       

 

”Dagbladet”, redigeret af L. Holst.

 

Foruden Hævdelsen af den uafhængige liberale Politikk, væsentlig under Tilslutning til Storthingsmajoriteten, bestræber Redaktionen sig for i størst mulig Udstrækning at skaffe Læserne et righoldigt og interessant Læsestof.

         

Kristiania-Notiserne, Meddelelser fra de offentlige Kontorer er talrige og instruktive, og desuden findes Udklipningsføljeton, Landbrugstidende, Literaturtidende, Skibsliste, Handelstidende samt Meddelelser om vort Haandværk og vor Industri, Korrespondancer frå Nabolandene og Amerika, samt fra norske Byer og Bygder.

            

Bladets Stilling er i det forløbne Aar befæstet, dets Læsekreds voxet og dets Indflydelse øget.

            

Storthingsmand Lars Bentsen skriver om Dagbladet i Folketidenden. ”Netop i denne sidste Tid har det særlig været ledet med Dygtighed. Paa det gamle Venstres Grundlag har det havt en Række Indlæg af høi Rang vedrørende vore kirkelige, Skole-, Unions- og Næringsforholde, og dets Ledere har i Regelen holdt Maal med det bedste, vore politiske Blade i de senere Aar har leveret”.

            

Fedraheimen skriver: ”Me tykkjer, at Dagbladet aldri hev voret styrt betre enn no nokor Tid. Det inneheld so mykje godt fraa alle Leider, at det er ein Hugnad aa lesa det. Alle Spursmaal greider det ut saklegt, som det samer seg for Folk. Det er stutt sagt, Landets best styrde Blad i alle Maatar”.

            

Bladet, som udkommer hver dag, oftere med Dobbeltnummer, koster for indenbys 6 Kr. Halvaaret og for udenbys, indbefattet Postporto, Kr. 7.10 eller henholdsvis 3 kr. og 3.55 øre for Kvartalet, og kann bestilles, foruden paa nærmeste Postanstalt, i Experditionen, Øvre Slotsgade 18 & 20, Kristiania.

 

            

”Husmanden”,

  

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

           

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

 


Frå Fedraheimen 15.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum