”Norsk Landmandsblad”,

 

der redigeres og udgives af K. K. Heie og G. Wankel, er vort eneste Ugeskrift for praktisk Landbrug og Mejeristel.

            

Netop i vore Dage, da Konkurrancen er saa stor, gjælder det for Jordbrugeren og Mejeristen at anspænde sig til det yderste for at kunne tage Kampen op paa inden- og udenlandske Markeder. Afstanden har ikke længer stort at betyde. Alt afhænger af Produktets Godhed. Men for med Udsigt til Held at kunne byde sig frem, maa de nyttiggjøre sig andres Erfaring, vunden gjennem Praxis eller ad videnskabelig Vej; hvad man sjølv kan høste af saadan, rækker ikke langt. De maa holde sig underrettet om, hvad andre har erfaret med Hensyn til nye Foder- og Gjødningsstoffe, nye Maskiner og deres Brugbarhed m. m. De maa have paalidelige Underretningar om Verdensmarkedets Vexlinger. Næsten overalt forhandles der i disse Tider om, hvad der kan gjøres for at hjælpe op Landbruget. Vi tror, det vil have sin store Betydning, at Landmanden og den mejeridrivende følger nøje med – meget betre end hidtil – i de her paapegede Ting, og dertil vil de sættes i stand ved at holde ovennævnte Landbrugstidsskrift, der elles med Omhu og Dygtighed. Det koster Kr. 2.20 for Halvaaret iberegnet Porto og udgaar en Gang om Ugen med mindst 8 Spalter Text, foruden Handelstidende og Bekjendtgjørelser.

 

           

 


Frå Fedraheimen 15.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum