Lysingar.

 

         

”NORA”

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalat Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

  

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

           

”Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne –

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

            

”Dalernes Tidende” er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpsulinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Espedition Avertissementer til Bladet.

 

           

”Sogns Tidende”-frisindet Blad–

 

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdal og koster Kr. 1.50 halvaarlig.

            

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

           

 

Bladet udgaar nu i et Antal af ca. 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns Tidende vil komme til flere Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

  

Breve til alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madam J. Nilsen, Universitetsgaden 9, Kristiania.(D. 37400).

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen”er tilsals i Ekspedisjonen.

  

 

5,000 Kroner 5,000 Kroner

Kredit på 7 Lodder.

  

221,700 Gevinster à 5000 Kr., 2600, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 40, 30, 20, 12 og 8 Kr. m. fl. eller til sammen ca. 920,000 Kr., bortspiller det Danske Varelotteri i denne Spilleserie. Ethvert Lod udkommer i Seriens Löb enten med 3 Tillägsgevinster eller 1 Hovedgevinst. Så langt som Forrådet af Lodder sträkker til, kan enhver Lysthavende med omgående Post få oversendt Lodder, på indtil 3 Måneders Kredit. Plan og Prospekter samt övrige Oplysninger erholdes strax gjennem

            

Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

          

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 22.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum