Lysingar.

 

Lærarkursus ved Ullensvangs Folkehøgskule

 

fraa 18de Juli til 17de August. Undervisning i Landsmaal og Gamalnorsk; historiske Fyredrag. Lærarar Ingvar Bøhn, Nils Skaar, Andreas Austlid og Johannes Helleland. – Christopher Bruun hev lovt aa halda nokre Fyredrag sidste Vika i Juli. – Lærarar, Lærarinnor og Seminaristar fær Undervisningi fritt, og naar dei er heile Kurset, fær dei til Reis og Upphald minst Kr. 25, solangt Statstilskotet rekk. Andre enn Skulefolk kann og vera med, naar dei betala 2 Øre Dagen. Dei Lærarar, som tingar i tide, kann faa Hus og Kost paa Skulen fyr Kr. 25.

 

Joh.s Helleland.

 

 

Målkurset

 

Sogndals folkehøgskule  vert haldet frå 3dje august ein 4 vekor. Alle, som hev lærarutdaning – menner og kvinnor – fær fri skule. Dei andre betalar 5 krunor fyr skulen. Søknaden um rikstilskotet (25 krunor) lyt verta send hit fyrr 15de juli. Hus og heim er å få på skulen fyr 1 krune dagen.

 

Det skal gjevast rettleiding i norsk landsmål og gamalnorsk og haldast fyredrag um ymse høvelege emner. Christopher Bruun og Math. Skard vil vera med heila Tidi. Innmelding sendest til


H. M. Dahl.

 

Nyaste boki på landsmål heiter

 

Ungdom”.

 

Ho er på 140 sidur. Pris kr. 1.25.

 

Mons Litlere, Klosteret 10 – Bergen.

 

Fyrste, tridje, fjorde og femte årgang av ”Fraa By og Bygd”, Vestmannalagets tidsskrift, er å få fyr 1 kr. kvar hjå Mons Litlere.

 

  

Firda- og Sygnafylkets Avis” - utgjevet av det reine Vinstre i Nordre Bergenhus Amt –

kjem ut i Bergen ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.65 fyr Halvåret. – Nye Tingarar på F. og S. Avis, som betalar fyr eit Halvår, kann få

 

5 – fem – Aargangar av  ”Fraa By og Bygd” Tidsskrift åt Vestmannslaget -

fritt tilsendt fyr Kr. 1.50 – godt innb fyr Kr. 3.– Dei 5 Aargangarne er på 1344 Sidur, hev kostat Kr. 10 og inneheld gilde Stykkje av Vinje, Janson, Krohn, Olav Lofthus og Hans Mo m. fl.

 

Dei, som ikkje er Tingarar på F. og S. Avis,fær det heile av ”Fraa By og Bygd” fyr Kr. 4.

 

Bladpengar gjeng fritt i Posten, men Pengar etter Bøkerne maa sendast i betalt Brev til Mons Litlere– Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne –

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

Dalernes  Tidende er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 28.05.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum