[Kristiania, den 3dje Juni.] Kyrkjelovarne.

 

Kyrkjenemndi hev no nettupp sendt ut Innstellingi si um Kyrkjelovsforslagi, det fraa Regjeringi um ”Menighedsraad”, Forslaget um ”Statskirkens Repræsentation” og Forslaget fra Wexelsen, Ullmann m. fl. til Lov um friare Bruk av Kyrkjurne m. m.

 

Fleirtalet (Steen, Wexelsen, Ullmann, Sveinson, Bentsen) innsteller paa at Stortinget skal segja nei baade til ”Menighedsraadet” og ”Statskirkens Repræsentation”, men at det skal vedtaka ein Lov um Presteval, og ein um friare Bruk av Kyrkjurne.

 

Her kjem det vigtugaste desse Lovarne.

 

I. Lov angaaende Menighedernes Medvirken ved Sognepræstembedernes Besættelse:

 

§ 1.

 

Naar et Sognepræstembede i Statskirken – Embeder ved Hospitaler, Stiftelser, Sygehuse og Straffeanstalter eller Embeder, der er knyttede til andre offentlige Hverv, ikke medindbefattede – bliver ledig, skal vedkommende Menighed gives Adgang til at medvirke ved dets Besættelse, saaledes som i denne Lov nærmere bestemmes.

 

§ 2.

 

Den i § 1 omhandlede Ret udøves gjennem et Udvalg, der vælges af og blant de ifølge denne Lov Stemmeberettigede, saaledes at i Præstegjeld med indtil 300 Stemmeberettigede vælges 7 og i Præstegjeld med et større Antal Stemmeberettigede endvidere 1 Medlem for hvert 100 Stemmeberettigede indtil 12.

 

§ 3.

 

Stemmeberettigede er alle de i Præstegjeldet bosiddende, til Statskirken hørende Mænd og Kvinder, som er over 25 Aar, og som ikke er i noget af de i Grundlovens § 52, a og b og § 53 omhandlede Tilfælde. Derhos maa vedkommende senest 14 Dage inden Stemmerettens Udøvelse have ladet sig indføre i Mandtallet.

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

 

§ 7

 

Snarest muligt efter Ansøgningstidens Udløb oversender Krikedepartementet samtlige om det ledige Embede indkomne Ansøgninger, ledsaget af Oplysninger om Ansøgernes Kvalifikationer, samt med de Bemærkninger, hvortil Departementet forøvrigt maatte finde Anledning, til vedkommende Biskop, der med sin Udtalelse om, hvilke 3 Ansøgere han fortrinvis antager bør komme i Betragtning, gjennem Provsten oversender samtlige Ansøgninger til Udvalgets Formand.

 

§ 8.

 

Formanden sammenkalder derefter Udvalget, efter at have gjennemgaaet Ansøgningerne, berammer for hvert Sogn et Møde af de efter denne Lovs § 3 Stemmeberettigede. Mødet kan holdes i Kirken. Senest 8 Dage før hvert Mødes Afholdelse udlægger Udvalget paa et beleiligt Sted i Sognet Fortegnesle over samtlige Ansøgere med de Oplysninger, hvortil det maatte finde Anledning. Udfaldet af hvert Mødes Afstemninger indføres i Udvalgets Forhandlingsprotokol og indsendes til Kirkestyrelsen saman med Udvalgets Indstilling.

 

§ 9.

 

Inden 6 Uger efter Modtagelsen af Ansøgningerne sammentræder Udvalget efter Indkaldelse af Formanden til endelig Behandling af disse.

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __

 

 

II. Lov om udvidet Adgang til Brug af Kirkerne.

 

§ I.

 

Enhver i selvstændigt Embede, ansat Præst har Ret til ogsaa udenfor de offentlige anordnede Kirke- og Gudstjenester at benytte Sognekirkerne inden Præstegjeldet til gudstjenstligt eller andet opbyggeligt Brug. Viss i Sognekald med fleire Præster disse ikke kan blive enige om Tiden, bestemmes denne af Biskopen.

 

Sognepræsten kan derhos tilstede Præster i Statskirken eller i den norske Missions Teneste at benytte Præstegjeldets Kirker i de same Tilfælde, hvori denne Ret tilkommer ham selv.

 

 

§ 2.

 

Forøvrigt bliver Tilladelse til udenfor de anordnede Kirkje- og Gudstjenester at benytte en Sognekirke at indhente hos et Udvalg bestaaende af Sognepræsten som Formand og 2 Medlemmer, valgte af og blant de ifølge denne Lov Stemmeberettigede i Sognet, hver Gang for en Tid af 2 Aar.

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ _

 

§ 6.

 

Efter derom for hvert Tilfælde fremsendt skriftlig Andragende kan Udvalget give fremmed i Statskirken eller i den norske Missions Teneste ansat Præst Adgang til udenfor de offentlig anordnede Kirke- og Gudstjenester at benytte Sognekirken til Gudstjeneste eller Opbyggelse.

 

§ 7.

 

Paa same Maade kan Udvalget ogsaa give Lægmænd, der tilhører Statskirken, og som har godt Vidnesbyrd for Liv og Lære fra kjendte og paalidelige Mænd, Adgang til at holde Opbyggelse i Kirkerne.

 

Ligeledes kan det tillade, at Kirken benyttes til kirkelige Møder angaaende den ydre eller indre Mission, eller til Drøftelse af andre kristelige eller kirkelige Anliggelder.

 

§ 8.

 

Fremsætter mindst 10 af en Sognemenigheds til Statskirken hørende Husfædre eller andre Medlemmer med Husstand paa den i § 3 foreskrevne Maade Begjæring om, at Sognekirken overlades en fremmed i Statskirken ansat Præst til Afholdelse af Gudstjeneste eller Opbyggelse, skal Udvalget, viss Kirken paa den Tid er ledig, ikke kunne afslaa saadant Forlangende.

  

Eit Mindretal (Balchen, Bonnevie, Hertzberg) byggjer paa dei Grunntankar, som kom fram paa Landsmøtet og vil hava 1) ”Menighedsraad og Menighedsmøde” for kvar Sokn 2) Stiftsmøte for kvart Stift 3) Kyrkjemøte for heile Landet. Kyrkjeleg Røysterett gjev dei alle konfirmerad Karar, som a) hev fyllt det 25de Aar; b) ikkje paa lovleg Maate er utestengde fraa Nattverden elder etter gjeldande lov maatte negtast Sakramentet, um dei kravde det; c) seinast tri Vikur i Fyrevegen hev skrivet seg inn i Manntalet og lovat ”at ville benytte sin Stemmeret og røgte de kirkelige Hverv, som maatte overdrages dem, i Troskab med Guds Ord og Krikens evangelisk-lutherske bekjendelse”; alle Prestar er sjølvskrivne medlemer av ”Menighedsraadet”, som hev full Kyrkjetugt forutan Innverknad paa Presteval og Kyrkjeopning o. s. v.

  

Fjermstad stend for seg sjølv med Forslag um Utsetjing og Yversending til Regjeringi, han trur ikkje ”Opinionen” er rett lagad no, og han vonar det kann finnast ei betre Løysning, som kann nøgja alle Parter (t. D. ved Forholdstalsval) og Spursmaali um Konfirmasjonstvangen, Ægteskaps- og Dissentarloven maa fyrst greidast.

 

 


Frå Fedraheimen 04.06.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum