Lysingar.

Lærerkusus ved Ullensvangs Folkehøgskule fraa 17de Juli til 15de August. Undervisning i Landsmaal og Gamalnorsk; historiske Fyredrag. Lærarar: Ingvar Bøhn, Andreas Austlid og Johannes Helleland. – Lærarar, Lærarinnur og Seminaristar fær Undervisningi fritt. Melding med eller utan Søknad um Hjælp av Statspengar til Reis og Upphald maa sendast til meg fyre 22de Juni. Er der til den Tid inkje meldt mange nok, verd der inkje Kursus av. Dei, som tingar i tidi, kan faa Hus og Kost paa Skulen fyr Kr. 25.00.

Johs. Helleland.

___________________________________________________________________________

”Posten”.

Nyhedsblad for Norge.

Talsmand for Fremskridt, Frihed og Fred.

 Ansvarlig Udgiver: Overretssagfører Sørensen. Ansvarlig Redaktør: Birgit W. Sørensen.

”Posten” kommer hver Fredag og koster 50 Øre Fjerdingaaret. Den tinges udenfor Kristiania paa hvert Posthus i Landet og maa betales forud. Kundgjørelser indtages for 10 Øre Linjen.

”Posten” bringer bare originalt Stof, d. v. s. intet Aftryk af andre Aviser. Eftertryk af ”Posten”s Meddelelser forbydes i henhold til Lov om literær Eiendomsret. ”Posten” kan saaledes gaa ved Siden af ethvert andet Blad; man faar ikke læse det same.

___________________________________________________________________________

Nettupp utkomet:

Lausøyre

Fire skissor av Paul Bergh.

Pris kr. 0.70.

_________

Nokre salmar

Tredje utgåva. Godt innb. kr. 0.80.

_________

Foran porten

Fortælling af J. E. Maakestad.

Pris kr. 1.75.

________

Skrøner og Indfald

av huslærerens notisebok ved Karl Edw. Mørck

(handelsreisende). Pris kr. 0. 30.

__________

Unge år

Forteljingar af Jadarbuen

Pris kr. 1.50.

__________

Tiggar-Hanna

Forteljing etter A. Arnhard

Pris kr. 0.50.

Mons Litleré,

Klostret 10, Bergen.

_______________________________________________

Fedraheimen – 75 øre Fjordungaare – Tynnset; Østerdalen.

Vestmannen – 65 Øre Fjordungaare – Volden, Sunnmør.

Nordmannen – 75 Øre Fjordungaare – Grimstad.

Dag (Ungdomsblad) 1 Krune Halvaare – Levanger.

Nora (Maanadsskrift ) – 1 Krune Aare – Skien.

Sysvorti (Barneblad) – 1 Krune Aare – Grimstad.

_________________________________________________________

Bladstyrar: Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

__________________________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.