[Politiske Søksmaal]

Politiske Søksmaal. Advokat Mejdell raadde Stortingsmann Sonju ifraa aa leggja Sak til aa fri seg for ymse Skuldingar paa godt Namn og Ære.

”Jeg fraraader herefterdags enhver Venstremand at anlægge Injuriesag mod politiske Modstandere”, skreiv han. ”Jeg finder at motivere dette Raad tilstrækkeligt ved at henvise til f. Ex: Dommen i Sagen: Arvesen mod Omsted, Garborg mod Aubert, Byretsdommen Kaptein Jacobsen mod Friele etc.” Domarane, som hadde dømt i dette, la Sak mot Mejdell til aa fri seg.

Men Høgsterett dømde Mejdell fri, og heldt seg til Professor Getz, som m. a. segjer dette:

”Jeg for min Del kan ingenlunde benægte Muuligheden af, at selv forstandige og koldblodige Dommere med en redelig Vilje til verken at se til høire eller venstre i deres Paadømmelse, kunne have henfaldt til noget af den Ensidighed, som skarpt udprægede Partimodsætninger og en endog i de sosiale Forhold dybt indgribende Partispaltning skaber.”