1. Fraa Himmeln høgt me koma her

Av Elias Blix 


(Tone: Fra Himlen høit komme vi nu her.)

 

"Fraa Himmeln høgt me koma her,

Og fagert Bod til Jord me ber,

Og um de no vil giva Ljod,

Me syngja ut den Tidend god.

 

Idag er dykker fødd ein Svein

Utav ei Jomfru klaar og rein,

Ein liten Son so væn og grann

Til Gleda fyre alle Mann.

 

Det er Guds Son vaar Herre Krist,

Som friar or all Trengsla visst.

Han vera vil ein Frelsarmann

Og løyser alle Syndeband.

 

Han Sæla ned til Jordi ber,

Som av Gud Fader etlad er,

At de i Himmerike maa

Til evig Tid Guds Andlit sjaa.

 

Men Teiknet vel de merka maa:

Ein Stall, ei Krubba reidd med Straa -

Der finna de det Barnet lagt,

Som ber all Verdi med si Magt."

 

So vil me ganga glad' i Sinn

Med Hyrdingom til Barnet inn,

At me den Gaava god kann sjaa,

Som me med denne Sonen faa.

 

Sjaa her, mitt Hjarta! giv no Agt

Paa det, som er i Krubba lagt.

Kven er det søte Barnet der?

Det Jesus Krist vaar Frelsar er.

 

So ver velkomen, høge Gjest!

Til Bot fyr Mansens Synd og Brest

Du kom i Armod ned til meg.

Eg aldri nog kann takka deg.

 

Min Skapare so rik og stor,

Kvi kom du daa so arm til Jord!

Du kviler i eit Krubberom

Paa Høy og Straa i Armodsdom.

 

All Verdi med si Vidd og Breidd,

Um ho med raude Gull var reidd,

Var daa ei Vogga trong og ring

Fyr deg, som fyller alle Ting.

 

 

 

Den Silkeseng, du lagdest paa,

Var ringe Klutar, stride Straa.

Der kviler du so lognt og blidt,

Som det var Himmeriket ditt.

 

Soleides best det syntest deg,

Med di du vilde syna meg,

At Verdi med si Magt og Høgd

Kann deg ei gjera rik og nøgd.

 

No kjære Herre Jesu Krist,

Tak i mi Hytta Husevist!

Her er mitt Hjarta, kvil deg der,

So eg deg stødt i Minne ber!

 

So vil eg alltid vera glad

Og syngja so kvar Stund og Stad

Ein Voggesong med Gledeljod

Til Æra for min Frelsar god.

 

Gud vere Lov paa Himmelstol,

Som gav oss denne glade Jol!

No Englar kved um Sæla vaar

Og syngja inn eit nytt Guds Aar.

 

(Etter Luther).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Jol".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 3-5. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
 

  2. Or Høgdi ned i Verdi skin

  Av Elias Blix 

  (Tone: Af Høiheden oprunden er.)
   
  Or Høgdi ned i Verdi skin
  Ei Morgonstjerna klaar og fin
  Med Sanning og med Naade.
  Du Jesse Rot og Davids Kvist,
  Min dyre Brudgum, Jesu Krist!
  Meg huggar i all Vaade.
  Mi Sol  I Jol,
  Væn og herleg,
  Mild og kjærleg!
  Gaavor gjæve,
  Ljos og Liv til meg du heve.
   
  Mi Rosa og mi Kruna prud,
  Son av Maria og av Gud,
  Du Konung himmel-ættad!
  Det sæle Ordet av din Munn
  Som Honing søtt min Hjartagrunn
  Med Himmelføda mettad.
  Guds Gror  Paa Jord,
  Himmelmanna,
  Hosianna!
  Deg til æra
  Glad i Anden vil eg vera.
   
  Du Eignastein og Perla god!
  Lat stødt din milde Kjærleiks Glod
  Uti mitt Hjarta brenna!
  Og lat meg som di friske Grein
  Med Livsens Druva rik og rein
  Utav ditt Vintre renna!
  Fraa deg  Skal meg
  Ingen skilja,
  Himmels Lilja!-
  Saar i Hugen
  Etter deg eg stundar trugen.
   
  I Gud mitt Hjarta gleder seg,
  Naar mildt ditt Auga ser til meg
  Og klaart i Naade tindrar.
  Min Herre Krist, kor du er god!
  Ditt Ord, di And, ditt Kjøt og Blod
  All Sorg og Saknad lindrar.
  Fød meg,  Grød meg!
  Kveik i Barmen
  Himmelvarmen,
  So din Naade
  Er meg nog i all min Vaade!
   
  Min store Gud og Fader blid!
  Du i din Son fraa evig Tid
  Meg til din Erving korad.
  Du med din Son trulovad meg:
  Til Himmels gjeng min Brudarveg,
  Der heim eg fer forklaarad.
  So glad  Avstad!
  Han med heider
  Heim meg leider
  Til ei Sæla,
  Som ei Tanken ut kann mæla.
   
  Ein Brudarsong eg syngja vil,
  Med Strengeleik og Harpespil
  Eg vil min Frelsar lova.
  Eg Jesum skal til Brudgum faa
  Og honom fylgja glad herfraa
  Upp til Guds ljose Stova!
  Der kved  Eg med
  Englamæle
  Songar sæle
  Til hans æra,
  Som min Løysar vilde vera.
   
  Kor glad eg er i Sinn og Saal!
  For Jesus er mitt Med og Maal,
  Mitt Upphav og min Ende.
  Han vil meg henta til sin Pris
  Til Heimen inn i Paradis,
  Der Trengslor ei er kjende.
  Amen,  Amen!
  Kom i Tide
  Broder blide,
  Kom min Frelsar!
  Glad min Heimferdsdag eg helsar.
   
  (Etter F. Nikolai).
   

   3. I denne søte Joletid

   Av Elias Blix
    

   (Tone: Et lidet Barn saa lystelig).

    

   I denne søte Joletid

   Me maa vel sæle vera

   Og bruka all vaar Flit og Id

   Guds Naade høgt at æra.

   Ved den, som er i Krubba lagt

   Me vil av all vaar Raad og Magt

   I Hjartat søtt oss hugga.

   Din Pris skal ljoda, Frelsarmann!

   So vidt og breidt um Land og Strand,

   At Jordi reint skal rugga.

    

   Ein liten Son av Davids Rot,

   Som er Gud Faders Like,

   Til arme Syndars Sælebot

   Steig ned fraa Himmerike.

   Det honom saart i Hjartat skar,

   At Verdi dømd og daarad var

   Og gjekk i vonlaus Villa;

   Og i slik Kjærleik rik og stor

   Han kom til oss herned paa Jord

   Vaar Hjartasorg at stilla.

    

   Den Konungson fraa Efrata

   Vaar ringe Takk me bringa.

   Hosianna og Halleluja

   Skal alle Leider klinga!

   Guds Ark er komen i vaar Her,

   Di syngja me um Sigerferd

   Midt under verste Trongen.

   Me syngja um den sæle Fred,

   So Helvite skal skjelva ved

   At høyra Jolesongen.

    

   Gud er no inkje lenger harm,

   Det kann eg derav læra,

   At Sonen fraa hans Faderbarm

   Kom ned mi Synd at bera.

   Den Kjærleik verde vida kjend,

   At ned til oss Guds Son er send

   Til Vesaldom og Vaade!

   Kven vil daa inkje vera sæl

   Og svala all si Sorg so vel

   I Jesu søte Naade!

    

   Um Natti enn er nog so svart,

   Ho flyr, naar Soli renner.

   So flyr min Hugverk vel og snart,

   Naar rett eg ser og kjenner,

   At Gud so reint usegjeleg

   Fraa evig Tid hev elskat meg

   Og er min Broder vorden.

   Eg gløymer aldri desse Ord,

   Som klungo ned fraa Englakor:

   No er det Fred paa Jordenn'!

    

   Og um so i min Gledesong

   Seg Sukk og Graat vil mengja,

   So skal daa Krossen med sin Trong

   Meg aldri Munnen stengja.

   Naar eg som kjøvd av Sorger gjeng,

   Daa stillest best min Harpestreng

   Til rette Jolesalmar.

   So Krossen og, naar Jesus vil,

   Med Songen maa meg hjelpa til,

   Naar han meg hardast talmar.

    

   Halleluja! vaar Strid er Slut.

   No Ingen lenger klagar.

   Kven vilde ganga bøygd av Sut

   I desse sæle Dagar!

   Guds Kyrkjelyd, kved upp i Høgd!

   Halleluja! no er eg nøgd,

   Den Lyst er utan Like.

   Halleluja! Halleluja!

   Guds Son er min, eg fer avstad

   Med honom til Guds Rike!

    

   (Etter Brorson).

   Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Jol".


   Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 9-11. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim

    

    

    4. Den fagraste Rosa er funni

    Av Elias Blix
     
    Den fagraste Rosa er funni,
    Ho upp millom Klunger er runni:
    Vaar Jesus den dyraste Blomen
    Rann upp av ei Ætt under Domen.
     
    For sidan me misste den Æra
    Guds Bilæt i Hjartat at bera,
    Laag Verdi i Øyda og Villa,
    Og Dauden oss herjade illa.
     
    Men Herren ei Rosa let bløma
    All Verdi til Sæla og Søma.
    Og Angen til Himmelen stiger:
    Vaar Jord til Guds Hage ho viger.
     
    So blømer Guds Kyrkja med Æra
    Og yndige Frugter kann bera,
    I Kristo ho andar og liver.
    Han Væta til Voksteren giver.
     
    No skulde vel Verdi med Gleda
    Til Frelsaren Lovsongar kveda.
    Men Mange paa Klungrarne glosa
    Og sjaa ei den himmelske Rosa.
     
    Du Syndar! kvi vil du deg herda,
    Som Klungren med Broddar deg gjerda,
    Med storlaatne Tankar i Sinne
    Som Tornarne strake og stinne!
     
    Stig ned fraa den sjølvgjorde Hægdi
    Og graat fyr din Frelsar i Lægdi!
    So skal du hans Kjærleike kjenna:
    For Rosor i Dalarne renna.
     
    No Jesu! du stendig skal vera
    Mi Rosa, mi Pryda og Æra.
    Du eine mitt Hjarta skal taka.
    Di Søta eg evig skal smaka!
     
    Mi Rosa meg pryder og fagnar,
    Mi Rosa meg gleder og gagnar,
    Dei synduge Lyster ho driver
    Og mildt under Krossen meg liver.
     
    Lat Verdi meg truga og tvinga.
    Lat Tornarne riva og stinga.
    Naar Hjartat umsider vil bresta,
    Eg Rosa paa Brystet vil festa.
     
    (Etter Brorson).
     
    Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Jol".

     5. Sjaa no vil Jesus draga

     Av Elias Blix

     (Tone: O Jesu, for din Pine).
      
     Sjaa no vil Jesus draga
     Inn i den Mordarstad,
     Endaa dei honom laga
     So harmelegt eit Blodebad.
      
     Endaa hans Auga klaarleg
     Kann sjaa si Pinsla nær;
     Han veit, den Veg er faarleg
     Og fram til Kross og Daude ber.
      
     Haagjeng med Logn i Bringa
     Den Vondskaps Her at slaa,
     Han veit, han skal deim tvinga
     Og so ein evig Siger faa.
      
     Hans Ferd er ring at skoda;
     Eit Asen honom ber,
     Som Satan ned kann troda
     Og Herre yver Dauden er!
      
     Her er han, som vil frelsa
     Kvar syndebunden Træl.
     Upp, Sions Dotter, helsa
     Og møt din Gud og Konung vel!
      
     Her er han, som vil fagna
     Deg med sin Kjærleik god.
     Her er han, som vil gagna
     Deg med sitt dyre Hjartablod.
      
     Her er han, som vil bera
     Ein Tornekrans fyr deg.
     Her er han, som vil vera
     Din Konung god evindeleg.
      
     Min Jesu! giv eg kunde,
     Som eg so gjerna vil,
     Deg æra nokonlunde.
     Aa Herre, hjelp meg sjølv dertil!
      
     Eg mine Klæde breider
     So gjerna fyr din Fot
     Og gjenger til din Heider
     Med Takk og æra deg imot.
      
     Eg ber og mine Palmar
     Fram paa din Sigersveg
     Og synger mine Salmar.
     Aa milde Jesu, høyr du meg!
      
     Eg Hosianna kveder
     Fyr deg, min Frelsarmann!
     Mitt Hjarta høgt seg gleder,
     Uppeldat ved di Heilag And.
      
     Til Lukka, ja til Lukka!
     Til Sigr og Frelsa gakk
     Fyr oss, som bundne sukka!
     Og hav so evig, evig Takk!
      
     (Etter Kingo).
      

      6. Ver helsat, Hovud høge

      Av Elias Blix

       

      (Tone: Mig hjertelig nu længes).

       

      Ver helsat, Hovud høge,

      Som blodat er og hædt!

      Du Hovud, som til Løge

      Med Tornekrans er klædt!

      Du Hovud, som er saarat

      Og fram med Spottord synt,

      Men lyser no forklaarat

      Med Sømd og Siger krynt!

       

      Kven vaagad deg vanvyrda

      Du væne Andlitslag!

      All Jordi med si Byrda

      Skjelv fyr ditt Andedrag.

      Kven hev dei fagre Kinner,

      Det Augalag so mildt,

      Som ei sin Like finner,

      Daa stelt so saart og ilt?

       

      Min Jesu! du er sakad

      Og saarad fyre meg.

      For eg, eg skulde smakat

      Den Harm, som laag paa deg.

      Her stend eg illa raaden

      Og under Domen feld.

      Vis meg ein Glimt av Naaden

      Og kvitta ut mi Gjeld!

       

      Seg vil du ved meg kannast,

      Min Hyrding, fød meg fram!

      Og lat det paa meg sannast:

      Eg er ditt eiget Lamb,

      Som ved ditt Ord er alet

      Paa Livsens grøne Hamn,

      Og høyrer til det Talet,

      Du kallade ved Namn!

       

      Eg vil ei fraa deg ganga,

      So hald meg ved di Hand!

      Eg fast ved deg vil hanga,

      Naar du giv ut di And.

      Naar du i Dauden bleiknar,

      Eg siter ved din Fot

      Og djupt ditt Bilæt teiknar

      Inn i mi Hjartarot.

       

      Eg vil deg alltid lova

      Av innste Saal og Sinn,

      Min Frelsar, fyr den Gaava,

      Som eg ved Krossen vinn.

      Lat meg mitt Auga festa

      Paa deg i all min Veg.

      Naar Hjartat daa vil bresta,

      So lat meg døy i deg!

       

      Naar eg herfraa skal draga,

      So drag ei fraa meg av!

      Men mildt deg opendaga,

      Naar ned eg sig i Grav!

      Stig fram, naar Liv og Ande

      Er trengd i sidste Strid,

      Ver nær i verste Vande

      Og gjer min Burtgang blid!

       

      Ver du min Skjold og Boge,

      Naar Striden hardt stend paa!

      Lat meg den milde Loge

      Ifraa ditt Auga sjaa!

      Naar det fraa Krossen lyser,

      Eg ser og ser meg sæl

      Og deg i Hjartat hyser, -

      So fer eg evig vel.

       

      (Etter P. Gerhardt).

       

      Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Passionen".

       

      Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 15-18. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim

       

       7. Upp, Hjarta! rør din beste Streng

       Av Elias Blix

       (Tone: Af Høiheden oprunden er.)

        

       Upp, Hjarta! rør din beste Streng,

       So Tonen rein til Himmels gjeng

       Og Songen rett kann laata

       Til Æra fyr den Sigersmann,

       Som veldug yver Dauden vann

       Og løyste Livsens Gaata!

       Han av  Si Grav

       Sprengde Stenget;

       Fyrehenget

       Sunder rivnad,

       Og dei Daude atter livnad.

        

       Du Livsens Fyrste, Jesu Krist!

       Du er uppstaden sant og visst

       Og sedd av mange Brøder.

       Me lova høgt di store Daad.

       No vita me fyr Dauden Raad:

       Vaart Banesaar du grøder.

       Du slær  Hans Her,

       Som med Velde

       Verdi felde.

       Sjaa den Sterke

       Viker fyr ditt Sigersmerke!

        

       Som Kornet einslegt døyr i Mold

       Men sidan gror med mange Foll,

       So gav du herleg Groder:

       Ein Her av Brøder utan Tal

       Ved deg or Gravom ganga skal,

       Vaar fyrstefødde Broder!

       Daa ber  Guds Her

       Fram eit Kvæde

       Fyr det Sæde

       Utan Like,

       Som no blømer i Guds Rike.

        

       So fell meg, Daude, med din Sigd!

       Eg er til Livsens Vokster vigd

       Og etter Mogning stundar.

       Eg gjeng i Gravi utan Graat:

       No læt der inne Englalaat,

       Usegjelege Lundar.

       Den Song  Ein Gong,

       Naar all Fagnad

       Her er tagnad,

       Mot meg klinger

       Sælt som naar til Helg det ringer.

        

       Fraa Herrens Grav ein Straale klaar

       No tindrar inn i Saali vaar.

       Sjaa Kristus fyr oss lyser!

       Mitt Hjarta, fyrr ein Gravstad tom,

       Er no Guds Hus og Heilagdom,

       For no Guds Son det hyser.

       Fly Natt!  Og statt

       Upp du Daude!

       I det aude

       Hjartat klaarnar

       Myrkret upp til ljose Mornar.

        

       Den Dag, han vann det store Slag,

       Er fyr Guds Folk ein heilag Dag,

       Daa me vaar Frelsar dyrka.

       Du sæle Dag av Herren gjord!

       Graa deg gjeng ut det Livsens Ord,

       Som viger Helg og Vyrka.

       Lat meg  Paa deg,

       Paaske-Under!

       Alle Stunder

       Tru og vona,

       Og deg prisa fyr Guds Throna!

       Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Paaske".


       Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 18-20. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim


        

        8. Er her Nokon, som vil høyra

        Av Elias Blix

        (Tone: Nu velan, vær frisk tilmode).

         

        Er her Nokon, som vil høyra

        Største Under, kjent paa Jord,

        Kom daa hit og laan ditt Øyra

        Til det store Englaord:

        "Jesus er ei lenger her,

        Han or Grav uppstaden er.

        Kvi vil de i Graver aude

        Søkja Livet millom Daude?"

         

        Ja det var eit Herrens Under

        Utan Like under Sol.

        Verdi laag i djupast Blunder,

        Yver Graver Hanen gol:

        Sjaa daa rann or Livsens Os

        Ut ein Straum av Liv og Ljos.

        Daudens Engel Sverdet vender,

        Daa Guds Son av Daude stender.

         

        Var vaar Frelsar ei uppstaden,

        Tom og faafengd Trui var;

        Syndesaaret, Hjartaskaden

        Utan Botevon me bar;

        Jesu Namn og Kristendom

        Var som Gravi aud og tom,

        Utan Fred og utan Sæla;

        Utan Von me maatte fæla.

         

         

        Men no vardt han Fyrstegrøda

        Utav deim, som sovnad av:

        No skal me i Herrens Løda

        Eingong sankast or vaar Grav.

        No hev Dauden mist sin Brodd,

        Helvite sin Eiter-Odd.

        No er Dauden gløypt til Siger,

        Livet fram or Gravi stiger.

         

        Alle Mann, som kunna vakna,

        Kom og gakk til Jesu Grav!

        Alle Mann, som Livet sakna,

        Kom og drikk or Livsens Hav!

        Kom derut med Bøn og Tru,

        Og med Fred du heim skal snu.

        Alle, som i Myrker sukka,

        Her kann finna Ljos og Lukka.

        Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Paaske".


        Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 21-22. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
         

         9. I Edens sæle Sumar

         Av Elias Blix

         (Tone: O Jesu for din Pine.)
          
         I Edens sæle Sumar
         Eit Tre av Rotom rann,
         Og fram av kvar ein Kumar
         Sprang evigt Liv fyr alle Mann.
          
         So Treet stod i Hagen
         I Livsens rike Blom
         Alt til den myrke Dagen,
         Daa Ormen inn i Eden kom.
          
         Daa Herren Vegen stengde,
         Som gjekk til Livsens Tre,
         Og Dauden inn seg trengde
         Fraa Mannen ned til minste Fe.
          
         So Verdi Treet misste,
         Det vardt ei lenger spurt,
         Og Ingen Staden visste;
         For Eden kvarv fraa Jordi burt.
          
         Men Livet, Verdi vantad,
         Ei evig burte var;
         For Herren atter plantad
         Paa Jord ein Livsens Aldegard.
          
         Or Kristi Grav er runnet
         Det Tre paa herleg Vis,
         Og Livet atter funnet,
         Som døydde ut i Paradis.
          
         Det med si Kruna skygger
         So vida yver Jord.
         Og Reid i Greinom bygger
         Dei Fuglar smaa i Sud og Nord.
          
         Det stend med evig Trygge,
         Er fredlyst ved Guds Ord;
         Og Gud er Sol og Skygge,
         Og Anden fell som Dogg til Jord.
          
         Det stend, um alle Stormar
         For fram og mot det fall.
         Og aldri Eiterormar
         Den dyre Frugt forgifta skal.
          
         Det stend imillom Graver,
         Men ned fraa kvar ein Knupp
         Dei raude Druvor laver,
         Som vekkja Liv av Daude upp.
          
         So bløma Daudens Hagar
         Som Eden fyrr i Aust,
         Og Herrens Aaker lagar
         Seg til ein herleg Livsens Haust.
          
         Ein Engel Treet gjæter
         Med Sverdet gjort av Eld
         Men inn kvar Syndar læter,
         Som seg i Tru til Jesum held.
          
         Men den som fyrst fekk smaka
         Den Druva, Treet ber,
         Han lengtar ei tilbaka,
         Han liva vil og døya der.
          
         So bløm med evig æra,
         Du Tre fraa Golgata!
         I Paradis me læra
         At lova deg, Halleluja!
          

          10. Statt upp, mit Hjarta, gjer deg klaar

          Av Elias Blix

          (Tone: Fader vor udi Himmerig).

           

          Statt upp, mitt Hjarta, gjer deg klaar!

          No byrjar Andens Naadeaar.

          No renn hans Dag so ljos og fjelg,

          Den blide sæle Pintsehelg!

          Di lat oss lova Jesum Krist:

          Sin Lovnad heldt han sant og visst!

           

          Du Heilag Ande, sanne Gud!

          Du Ljos, som evig klaar og prud

          Gjeng ut fraa Fader og fraa Son,

          Du kom til oss med Ljos og Von,

          So heile Verdi fekk av deg

          Upplysning full um Livsens Veg!

           

          Med Tungor glødande som Eld

          Du paa dei tolv Apostlar fell.

          Strakst Jesus deim paa Tunga laag,

          Og det, som ved ditt Ljos dei saag,

          Dei kunde tolka fyr kvar Saal

          Av alle Folk og Tungemaal.

           

          Du milde Loge! lys her inn

          Og kveik din Kjærleik i mitt Sinn!

          Eg gjeng til deg i Kristi Tru

          Og beder du vil i meg bu.

          So legg meg til din Guddoms Barm

          Og gjer meg ved din Naade varm!

           

          Kom, Guddoms Loge! med di Glod

          Og elda upp mitt veike Mod!

          Du ser, kor eg i Voni stend,

          Du ser, kor tidt mi Taara renn.

          So kom daa inn, at Hjartat maa

          Din søte Hugnad kjenna faa!

          Du Himmelljos! aa lat ditt Skin

          Rett lysa fyre Foten min,

          Naar Myrkret verd i Verdi svart

          Og Myrkheims Her meg trengjer hardt,

          At dei med Harm og Skjemsla maa

          Meg av din Straale upplyst sjaa!

           

          Du Guddoms Sol! lat meg din Glans

          So fylgja her med all min Ans,

          At det i Livet kjennast kann:

          Du heve klaarat min Forstand,

          Og kvart mitt Stig til Livsens Kveld

          Maa lysa ved din milde Eld!

           

          Og naar det lid til Daudens Natt,

          So hjelp mi Saal, du dyre Skatt,

          At ved ditt Ljos fraa dette Land

          Til Himmelen eg fara kann

          Og kvila der i Dagen klaar

          Inntil det store Samlingsaar!

           

           

          Daa fær vaar Helg den rette Gjerd,

          Naar Saal og Likam samlad er

          Og prisa so med Tunga fri

          Ein Guddom i Personar tri,

          So Himmeln glym av Helgarljod:

          Halleluja, vaar Gud er god!

           

          (Etter Kingo).

          Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Pintse".


          Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 25-27. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
           

           11. Fraa Himmelen Guds Ande for

           Av Elias Blix

           (Tone: Et Barn er født i Betlehem).

            

           Fraa Himmelen Guds Ande for,

           Guds Ande for,

           Og løyste Tungeband paa Jord.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Han kom som Jesu Kristi Tolk,

           Som Kristi Tolk,

           Med Tungor ny' til alle Folk.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Han kom med Eld og Kraft fraa Gud,

           Med Kraft fraa Gud,

           Til sine Vitne nord og sud,

           Halleluja, Halleluja.

            

           Der fritt dei tala rundt paa Jord,

           Fritt rundt paa Jord,

           Der And og Liv er Jesu Ord.

           Halleluja, Halleluja!

            

            

            

           Der merkar Øyrat Herrens Røyst,

           Ja Herrens Røyst!

           Der kjenner Hjartat Andens Trøyst.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Der Syni ser i Spegel klaar,

           I Spegel klaar,

           Paa Himmelsætet Herren vaar,

           Halleluja, Halleluja!

            

           Der skaper og til Kristi Pris,

           Til Kristi Pris,

           Guds Andepust eit Paradis.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Der er Guds Stad og Hus paa Jord,

           Guds Hus paa Jord,

           Med Herrens Bad og Herrens Bord.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Der lyfter seg ein Lovsong ny,

           Ein Lovsong ny,

           Paa Englavengjor høgt i Sky.

           Halleluja, Halleluja!

            

           Fyr Eld og Kraft og Ljos og Fred,

           Og Ljos og Fred,

           Daa Kristi Kyrkja herleg kved:

           Halleluja, Halleluja!

            

            

            

           So held daa med sin høge Gjest,

           Sin høge Gjest,

           Guds Folk ei <SIC> fager Pintsefest!

           Halleluja, Halleluja!

            

           (Etter Grundtvig).

           Red. merk.: I Nokre Salmar II står Salmen under overskrifta "Pintse".


           Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 27-29. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
            

            12. Far utor

            Av Elias Blix


            (Tone: Våga dig.)

             

            Far utor

            Dine Skor!

            Her du stender paa heilag Jord:

            Her er Staden av Herren vard,

            Her er Himmelens Fyregard.

            Her er Guds Kyrkja og Hus,

            Her er Guds Kyrkja og Hus.

             

            Høgt ho stend,

            Vida kjend,

            Lyser ut yver laage Grend.

            Ho er Varden paa Sions Tind,

            Der me skoda i Himmelen inn

            Høgt yver Skodda og Sky. :,:

             

            Til den Stad

            Ganga glad

            Herrens Folk i den lange Rad.

            Der er midt under Stormen Dus,

            Der me høyra den stille Sus,

            Naar Herrens Ande fer ned. :,:

             

            Heilag er

            Kyrkja her,

            Heilag midt i ei syndug Verd.

            Sting enn Fienden hennar Hæl:

            Gud, som er heilag i Israel,

            Han kann og helga si Brud. :,:

             

            For Guds Ord

            Fagert gror

            I den innvigde Kyrkjejord.

            Livsens Kjelda med Skirslarbad

            Surlar stilt gjenom Herrens Stad,

            Anden som Duva fer ned. :,:

             

            Fram i Kor

            Herrens Bord

            Stender dukat i Aar som i Fjor.

            Der me halda fyr Herren Fest,

            Der er Syndaren Kristi Gjest,

            Hallar seg upp til hans Bryst. :,:

             

            Synd og Naud,

            Dom og Daud

            Skal Guds Kyrkja ei leggja aud.

            Ho er Staden paa Berget bygd,

            Der ho stender i evig Trygd,

            Midt i all Trengsla og Strid. :,:

             

            Snart det lid

            Til den Tid,

            Daa ho heve stridt ut sin Strid,

            Daa ho leggja skal Sverd og Skjold,

            Daa forklaarad ho gjeng av Mold

            Inn til den evige Fred. :,:

             

            Sorg og Synd

            Der er tynd,

            Jesus Kristus til Konung krynd.

            Kvar ein Fiend er underlagd,

            Kyrkja stender med Sigersbragd

            Fram fyre Lambet og Gud. :,:

            Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Kyrkja".


            Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 29-31. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
             

             13. Den Naud og Trengsla, som eg lid

             Av Elias Blix
              
             (Tone:Om Himmerig vi tale vil.)
             Den Naud og Trengsla, som eg lid,
             So lenge Kyrkja er i Strid,
             Den skal eg fulla gløyma,
             Naar eg med alle Helge kved
             Ein Sigersong i evig Fred,
             Og Tonar fram skal strøyma,
             Som Ingen her kann drøyma!
              
             Min Klædnad tvær min Frelsar blid
             Uti sitt Blod i Naadens Tid,
             Di vil han og meg giva
             Den lange kvite Klædnad paa,
             Den Dag eg skal hans Andlit sjaa
             Og lik Guds Englar liva
             Og um hans Throna sviva.
              
             Der fær eg fyrst i Hender rett
             Den Sigerspalmen, som er sett
             Til stor Triumf og æra
             Fyr Sigren, som min Frelsar god
             Meg her let vinna ved sitt Blod.
             Det skal mi Sæla vera
             Det Sigersteikn at bera!
              
             Der skal eg fyr den Frelsegjerd,
             Som ved Guds Lamb meg lagad er,
             Gud Fader æra segja.
             Guds Englar med meg kveda vil
             Og leggja Ja og Amen til
             Med reint usegleg Fegja,
             og Songen aldri tegja.
              
             Mitt Hjarta fullt av Lengsla er
             Og stundar saart i Trengsla her,
             Min Jesu, til den æra,
             Daa Heilage forutan Tal
             Deg lova i den ljose Sal.
             Naar skal eg med faa vera
             Den Lovsong fram at bera!
              
             Der Motgang, Møda, Sorg og Sut
             I Himmerike skal faa Slut
             Og inkje vera kjende.
             Der verd mi Taara turkad av.
             So gjeng eg hugheil i mi Grav
             Fraa Heimsens laage Lende
             Og fær so sæl ein Ende.
              


             Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta ”Den sigrande kyrkja”.
              

              14. Guds Ord det er eit heilagt Sverd

              Av Elias Blix

              (Tone: Af Høiheden oprunden er.)

               

              Guds Ord det er eit heilagt Sverd,

              Som saara maa ei syndug Verd,

              Men og kann Saaret grøda.

              Snart talar Gud i heilag Logn,

              Snart tek han Toresky til Vogn,

              Hans Ord i Ljonet gløda.

              I Eld  Paa Fjell

              Fer han neder,

              Gjenom Veder

              Høgt det tonar,

              Kor Guds Log mot Syndi ljonar.

                 

              Som Havet aldri gjeng so vilt,

              Det ei paa Herrens Ord verd stilt

              So Storm og Bylgjor tegja:

              So læt Guds Ord um Naade ned,

              Og Hjartat fyllest med ein Fred,

              Som Ingen ut kann segja.

              All Sut  Fær Slut,

              Stormen tagnar,

              Harmen dragnar,

              Sorgi blidnar

              Mildt som Is fyr Vaarsol tidnar.

               

              Guds Ord det er mitt Siloam

              Der Livsens Kjelda sildrar fram,

              Som Herrens Hage vatnar.

              Guds Ord det er mitt Himmelbraud:

              Um Saali var av Hunger daud,

              Ved det til Liv ho batnar.

              Gud giv  Meg Liv

              Av det Manna!

              Lat meg sanna,

              At den Kjelda

              Svalar søtt, naar Sorger elda!

               

              Guds Ord er Ljoset paa min Veg;

              Naar Dimma yver Augat dreg,

              Det mildt mitt Hjarta huggar.

              Det glittrar klaart som Glimestein,

              Det lyser med ein Loge rein,

              Som driv dei svarte Skuggar.

              Lys meg  Paa Veg!

              Eg vil fylgja

              Yver Bylgja,

              Til eg lender

              Trygg i Hamn ved Livsens Strender.

               

              Guds Ord det er min Sigersljod,

              Det lovar Løysn og Utgang god

              Igjenom alle Trongar.

              Naar Hjartat kjenner Daudens Styng,

              Guds Ord so sælt i Øyrat syng

              Som blide Englasongar:

              Far ut  All Sut!

              Stadna Taara!

              Stilna Baara!

              Snart det vaarast

              Og til evig Sumar klaarast.

               

              So høgt og herlegt Ordet er,

              Endaa dess klaare Tonar her

              Fyr uklaart Øyra laata.

              Mitt Auga her av Synd er dimt;

              Eg ser vel av Guds Ljos ein Glimt,

              Men ser som i ei Gaata.

              Guds Ord!  Paa Jord

              Syn ei ansar,

              Sinn ei sansar,

              Vit ei vonar

              Alt, som ligg i dine Tonar.

                   

              Tenk daa, naar Syni klaarad er,

               

              Og i det Djup eg skoda fær

              Av Naade yver Naadar!

              Det Augat aldri her fekk sjaa,

              Det Hjartat aldri her kom paa,

              Daa klaart og grant eg skodar.

              Kor god  Ein Ljod

              Daa mitt Øyra

              Skal faa høyra!

              Og mitt Auga

              I ein Straum av Ljos seg lauga!

              Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Guds Ord".


              Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 33-36. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim


               
               

               15. Guds Ord det er vaart Ervegods

               Av Elias Blix

               (Tone: Vor Gud han er saa fast en Borg).
                
               Guds Ord det er vaart Ervegods.
               Me vaare Born det læra.
               Gud giv oss i vaar Grav den Ros:
               Me heldt det høgt i æra!
               So lenge Soli renn,
               So lenge Verdi stend,
               Um Allting undan kvarv,
               Lat daa ditt Ord i Arv
               I vaare ætter ganga!
                
                

                16. Paa Gud aaleine

                Av Elias Blix

                (Tone: Paa Gud alene).
                 
                Paa Gud aaleine
                Eg lit i Livsens Strid.
                Hans Ord det reine
                Veit Raad i rette Tid.
                Han alle Stader
                Meg fører fri og sæl.
                Alt, som meg skader,
                Han vender av so vel,
                Den gode Fader,
                Den Gud Immanuel.
                 
                For mine Lyte
                Tok Jesus med i Grav,
                Og meg i Byte
                Sin Barnerett han gav.
                Han vil og vera
                Min Styrke og min Skjold,
                Og fri meg gjera
                Fraa Vondskaps Magt og Vold
                Og so med Æra
                Meg reisa upp av Mold.
                 
                Lær meg med Vyrda
                At fylgja dine Bod!
                Ber du mi Byrda,
                Naar eg er utan Raad!
                Lat meg ei dragast,
                Naar Verdi freistar meg!
                Men kor det lagast,
                So hald meg fast ved deg,
                Til dess det dagast
                Og heim med Fred eg dreg!
                 
                Kom Gud og tala
                Di Trøyst inn i min Barm!
                Meg kjærleg svala,
                Naar Striden brenner varm!
                Til sidste Flaga
                I Stilla upp er løyst,
                Naar eg fær draga
                Fraa trengsla inn til Trøyst,
                Og all mi Klaga
                Er vend til Sigersrøyst!
                 
                No Jesu milde!
                Til deg mitt Hjarta snur.
                Eg gjerna vilde
                Alt vera der du bur.
                Men du maa raada!
                Og naar so Timen kjem,
                At eg skal troda
                Igjenom Daudens Lem,
                Lat meg daa skoda
                Ditt ny’ Jerusalem!
                 
                 
                Lyst utan Like!
                Der kjem eg heim til deg
                I Himmerike,
                Dertil du korad meg.
                Der skal med Æra
                Eg kvila fraa min Strid
                Og med deg bera
                Den Sigerskruna frid
                Og so faa vera
                Med deg til evig Tid!
                 
                 

                 17. Til Gud eg lyfter Augat mitt

                 Av Elias Blix

                 (Tone: Fader vor udi Himmerig).

                  

                 Til Gud eg lyfter Augat mitt,

                 Naar eg i Sorg og Trengsla sit.

                 Naar all mi Hugga burte er,

                 Til Gud mi Bøn um Hjelp eg ber.

                 Eg trur paa honom trøysteleg.

                 Han kann og vil nog verja meg.

                  

                 På myken Styrke, Magt og Stand,

                 Paa Rikdom, Vit og Vinahand

                 Vil Verdi jamnan stydja seg,

                 Men eg til Gud vil halda meg.

                 Han skapte Himmel, Hav og Jord,

                 Han aldri sviker i sitt Ord. 

                  

                 Hald fast ved Gud, so stend du rett,

                 Og inkje Foten undan glett,

                 Deg Krossen ei fraa Guds skal snu,

                 Men styrkja deg i Von og Tru.

                 Gud helder deg paa Sannings Veg,

                 So fri og uskadd fram du dreg.

                  

                 Den Gud, som vaktar deg so vel,

                 Som vaker yver Israel,

                 Han slumrar aldri nokor Tid

                 Og søv ei medan Natti lid;

                 Hans Auga opet alltid er,

                 Ser til, du ingen Skade fær.

                  

                 Den Herre er din Frelsarmann.

                 Og det, som her du verka kann

                 I Jesu Namn uti ditt Kall,

                 Han fremja og velsigna skal,

                 Og under Skuggen av hans Veng

                 Du fri og utan Faare gjeng.

                  

                 Her er du paa den tronge Veg,

                 Men Herren trufast fylgjer deg;

                 Alt Vondt, som her deg møta maa,

                 Det vil han sjølv deg venda fraa.

                 Skal du daa røyna Sukk og Graat,

                 Den vender Gud til Gledelaat!

                  

                 Og skal du lida Sorg og Naud,

                 Um so det varer til din Daud',

                 Det daa ein fager Ende fær,

                 Din Daude Gud til Bate gjer.

                 Han verja vil di Saal so vel,

                 At du kann døy i honom sæl.

                  

                 Naar du gjeng ut, naar du gjeng inn

                 Med Gud fyr Auga og i Sinn,

                 So kann du vandra trygg og glad

                 I alle Stunder, allan Stad;

                 For Herren er din Frelsar blid

                 Og hjelper deg til evig Tid.

                  

                 (Etter Hans Thomessøn).

                 Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Tillit til Gud".


                 Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 39-41. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim

                  

                  

                  18. Herre Jesu Krist

                  Av Elias Blix

                  (Tone: Herre Jesu Krist).
                   
                  Herre Jesu Krist!
                  Eg veit so visst,
                  Du er min Frelsar aaleine.
                  Eg trur paa deg.
                  Forlat ei meg!
                  I all min Veg
                  Meg huggar ditt Ord det reine.
                   
                  Mitt hjarta still!
                  Og hjelp meg til,
                  At eg din eigen kann vera!
                  Du er min Gud
                  Ditt Brudlaups-Skrud,
                  Den Klædnad prud,
                  Er all mi Rettferd og Æra.
                   
                  Min Jesu mild!
                  Eg vera vil,
                  Der som du er med i Stova.
                  Kom til meg inn
                  I Saal og Sinn,
                  Du Herre min,
                  Med all din Naade og Gaava!
                   
                  So hjartaleg
                  Eg trøyster meg
                  Uti din Kjærleik og Naade.
                  Min Frelsar god,
                  Som fyr meg stod
                  I Striden mod,
                  Du fria meg or all Vaade!
                   
                  I Livsens Strid
                  Eg all mi Tid
                  Paa deg mi Livsvon vil byggja.
                  Du hev meg løyst.
                  Di blide Røyst
                  Og rike Trøyst
                  Mitt Hjarta eine kann hyggja.
                   
                  Verd Sorgi saar,
                  Til deg eg traar.
                  Du Hjartasaaret kann grøda.
                  Den, som du ver,
                  Han bergad er;
                  Du honom ber
                  So høgt yver Mein og Møda.
                   
                  No veit eg visst,
                  Herre Jesu Krist!
                  Du vil meg aldri forlata.
                  Du sagde fraa:
                  Eg beda maa,
                  So skal eg faa.
                  Den Lovnad eg fast vil fata.
                   
                  Gud give daa,
                  At her eg maa
                  So veksa med deg tilsaman,
                  At eg med deg
                  Og du med meg
                  Evindeleg
                  Maa liva i Himmelen.  Amen!
                   
                   

                   19. Kor fager skal Guds Kyrkja staa

                   Av Elias Blix

                   (Tone: Fader vor udi Himmerig).

                    

                   Kor fager skal Guds Kyrkja staa

                   Og fyr hans Aasyn Ynde faa,

                   Naar alle Hjarto samde er

                   Og i den same Tanke slær:

                   At elska Gud og halda fram

                   I Broderkjærleik, Fred og Sam!

                    

                   Kvat er vaar Gjerd, naar ei me dreg

                   I Kjærleik fram den beine Veg

                   Og broderleg kvarandre vil

                   All Hjelp og Stydning bjoda til

                   Med ærleg Hug og Vilje god,

                   Som um me fyr Guds Andlit stod!

                    

                   Burt Hat og Skjemdarord og Harm!

                   De kann ei tolast i den Barm,

                   Der Gud i Fred og heilag Ro

                   Vil lata si Velsigning gro.

                   Burt alle Ting, som er til Skjemd

                   Og Skade fyr vaar Broder-Semd!

                    

                   Giv Tanke, Tunga, Sinn og Munn

                   Daa kunde fly av Hjartagrunn

                   All List og Svik og Nidingsvis

                   Og gjera seg eit Paradis

                   Utav den Semd og sæle Fred,

                   Guds Kjærleik ber i Hjartat ned!

                    

                   Guds Auga ser daa all vaar Daad,

                   Vaar Tanke, Hug og dulde Raad.

                   Dei Vonde paa sin løynde Veg

                   Fyr honom ei kann løyna seg.

                   Han til dei Gode kjærleg ser

                   Og deim all Hjelp og Naade ter.

                    

                   Mi Saal! ver difyr inkje rædd,

                   Um du verd hatad, trugad, hædd:

                   Den Harm, deg Verdi gjera maa,

                   Han skal so snar ei Vending faa.

                   Gakk fram din Veg i Herrens Fred.

                   Kvat kjem deg heile Verdi ved!

                    

                   Min gode Gud! aa giv eg maa

                   Ved deg mitt Hjarta helgat faa,

                   So du kann helgast her i meg,

                   Til eg der uppe skodar deg,

                   Der høgt eg syng med Englaher:

                   Du heilag, heilag, heilag er!

                    

                   (Etter Kingo).


                   Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Broderkjærleik".


                   Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 43-45. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                    

                    20. Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng

                    Av Elias Blix

                    (Tone: Se Solens skjønne Lys og Pragt).

                     

                    Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng.

                    For Satan med si Snara

                    So tidt i Vegen seter Steng,

                    Kvar helst eg fram vil fara.

                    Hans arge Raad og List

                    Meg leider lett i Mist;

                    Eg difyr saart til Varsemd treng.

                    Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng.

                     

                    Eg gjeng i Trengsla, kvar eg gjeng.

                    Mot Syndi skal eg strida.

                    Um Krossen verd meg nog so streng,

                    Eg tolug Alt maa lida.

                    Tidt ingen Veg eg ser,

                    Der seg ein Utgang ter,

                    Naar Motgangs Skodda um meg heng.

                    Eg gjeng i Trengsla, kvar eg gjeng.

                     

                    Eg gjeng til Dauden, kvar eg gjeng,

                    Han lurer i mi Bringa.

                    Eg aldri veit, um Livsens Streng

                    Idag vil sunder springa.

                    Eit litet Andefang

                    Kann enda her min Gang

                    Og reida meg den myrke Seng.

                    Eg gjeng til Dauden, kvar eg gjeng.

                     

                    Eg gjeng med Englar, kvar eg gjeng,

                    Og vil so Satan koma

                    Med arge Slag og Pilesleng,

                    Han skal meg inkje raama.

                    Burt Heimsens Sukk og Sorg!

                    Gud er mi faste Borg.

                    Han ber meg høgt paa Ørneveng.

                    Eg gjeng med Englar, kvar eg gjeng.

                     

                    Eg gjeng med Jesus, kvar eg gjeng.

                    Hans Sverd eg ber ved Sida,

                    Hans raude Skjold paa Brystet heng,

                    Og sjølv han med vil strida.

                    Uti hans Fotafar

                    Eg vandrar trygg og var.

                    Den Vegen ber til Livsens Eng.

                    Eg gjeng med Jesus, kvar eg gjeng.

                     

                    Eg gjeng til Himmels, kvar eg gjeng.

                    Det all mi Sorg skal sona.

                    Snart fell det store Fyreheng,

                    Og frelst eg stend fyr Throna.

                    Burt verdsleg Lyst og Magt!

                    Til Himmels stend mi Agt.

                    All Heimsens Rikdom eg ei treng.

                    Eg gjeng til Himmels, kvar eg gjeng.

                     

                    (Etter Brorson).

                    Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


                    Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 45-47. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                     

                     21. Min Gud! kor vis er all din Veg

                     Av Elias Blix

                     (Tone: Jeg raaber til dig, o Herre Krist).

                      

                     Min Gud! kor vis er all din Veg,

                     Kor undarleg din Styrnad!

                     Min Tanke kann ei fylgja deg

                     Og lova rett med Vyrdnad,

                     Kor vist du fører dine Smaa,

                     Kor vel du Allting lagar

                     Alle Dagar,

                     Helst naar det hardt gjeng paa

                     Og Hjartat raadlaust klagar.

                      

                     Naar du vil lyfta oss, me maa

                     Fyrst rett til Marki siga.

                     Naar me skal Naadens Solskin faa,

                     Du myrke Sky læt stiga.

                     Du læt det regna, Stormar gny,

                     Naar du vil Lufti klaara,

                     Stilla Baara.

                     So lyser Sol i Sky

                     Og Smil igjenom Taara.

                      

                     Du læter oss med Graat og Gru

                     I vaare Synder syrgja,

                     At me skal søkja deg i Tru

                     Og etter Naaden spyrja.

                     Du læt oss kjenna Skaden vaar

                     Og saart av Sorg og Møda

                     Hjartat bløda,

                     Naar alle Hjartasaar

                     Du vil i Kjærleik grøda.

                      

                     Du fører ymist oss i Strid

                     Mot Myrkheims ville Mugar.

                     Me synast tidt i slik ei Tid,

                     At Dauden visst oss trugar.

                     Daa læra me, kor litt vaar Dygd

                     Mot Satans Magt kann bata;

                     Deg me fata

                     Og finna Livd og Trygd

                     Mot Alle, som oss hata.

                      

                     I denne Strid du fører oss,

                     At me din Fred kann finna;

                     For fyrst igjenom Trengd og Kross

                     Me fram til Kruna vinna.

                     Ved Naadens Magt all Syndenaud,

                     Som her oss vil forderva,

                     Burt maa kverva;

                     Naar Syndi so er daud,

                     Eit evigt Liv me erva.

                      

                     Naar Saali dregst med tunge Tvil,

                     Og hugsjukt Hjartat fryser,

                     Daa tidt din blide Naadesmil

                     Med tvifald Klaare lyser.

                     Me syntest tidt, at tungt og saart

                     Din Harm imot oss vende

                     Utan Ende,

                     Men sidan me so klaart

                     Ditt Faderhjarta kjende.

                      

                     So bruka daa din Faderrett!

                     Du best vaar Torv kann skoda.

                     Um Kjøtet helst vil sleppa lett,

                     So lat det ei faa raada!

                     Lat Hjartat inkje finna Fred

                     Og inkje Kvila smaka,

                     Fyrr me taka

                     Paa deg vaar faste Med

                     Og aldri sjaa tilbaka!

                      

                     Ja før oss ved di Faderhand,

                     Som du det best kann finna,

                     Og lat di gode Heilag And

                     Oss alle Tider minna,

                     At anten du oss føra vil

                     I Velgang elder Vaade,

                     Er dei baade,

                     Kor hardt det og gjeng til,

                     Daa Naade yver Naade!

                      

                     (Etter Brorson).

                     Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


                     Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 47-50. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim


                      

                      22. Min Heimstad i det Høge er

                      Av Elias Blix

                      (Tone: Vor Gud han er saa fast en Borg).

                       

                      Min Heimstad i det Høge er,

                      Til Himmels stend mi Lengsla.

                      Vel veit eg, at min Heimveg ber

                      Igjenom myki Trengsla.

                      Men Jesus fyre drog,

                      Det er meg evig nog.

                      Eg er hans Fylgjesvein,

                      Di gjeng eg utan Mein.

                      Ved honom skal eg sigra.

                       


                      Um hugsaar her eg ofta sit,

                      Eg og ein Fred fær smaka,

                      Som stiger yver alt mitt Vit,

                      Den Verdi ei kann taka.

                      Til Maalet fram det gjeng,

                      Der Livsens Kruna heng.

                      Naar den eg fær til Arv,

                      Eg inkje syrgja tarv,

                      Eg heve meir enn vunnet.

                       

                      Her er so myken Storm og Strid,

                      Men der er Stormen stilnad.

                      Der ser eg Gud til evig Tid

                      Og ottast ei fyr Skilnad.

                      Der inkje Tid og Rom

                      Og Magt og Herredom

                      Og Daude elder Liv

                      Meg fraa Guds Kjærleik riv

                      I Jesu Krist min Herre.

                      Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


                      Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 50-51. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                       

                       23. Ein Saknad saar eg heve røynt

                       Av Elias Blix

                       (Tone: Om Himmerig vi tale vil).

                        

                       Ein Saknad saar eg heve røynt: 
                       Min Gud sitt Andlit heve løynt,

                       Eg einsam gjeng i Villa.

                       Kor er daa Livet audt og turt,

                       Naar du, min Gud, vil ganga burt!

                       Mitt Hjarta lid so illa,

                       Du eine kann det stilla!

                        

                       Du stend i myrke Skuggar duld.

                       For millom oss mi Synd og Skuld

                       Som tette Sky seg sankar.

                       Der ser eg i eit Myrker ut,

                       Som fyller meg med Hjartasut.

                       Daa gruvar eg og ankar

                       I trøystelause Tankar.

                        

                       Eg stirer ut i aude Rom

                       Og høyrer berre Toreljom

                       Og ville Stormar dura.

                       Eg er som vesle Fugl paa Kvist,

                       Som hev den trugne Maken mist

                       Og einsleg no maa kura

                       Og full av Saknad stura.

                        

                       Eg er den arme Hjorten lik,

                       Som døyande av Torste skrik,

                       Men inkje finn ei Kjelda.

                       Eg er den ville Vandringsmann,

                       Som daude-trøytt ei finna kann

                       Ein Stad, der han kann tjelda,

                       Men maa i Villmark kvelda.

                        

                       Som Vaktmann stundar etter Dag

                       Og teler trutt kvart Klokkeslag,

                       So stundar eg og gjæter.

                       Og Timar lida ein um Senn

                       Men upp fyr meg ei Ljoset renn.

                       Og Taara Augat væter

                       Dei lange, lange Næter.

                        

                       Du Livsens Stjerna, Frelsar min!

                       Renn upp og klaara Syn og Sinn

                       Fyr Naadens Samanhenge.

                       Kor lenge skal i Syrgeskrud

                       Eg eine sitja, utan Gud,

                       Og Hugen staa i Stenge!

                       Aa Herre Gud, kor lenge!

                        

                       Daa tindrad gjenom Taaresky

                       Fram fyr mi Syn ei Dagning ny.

                       Og medan Skuggar myrke

                       I lange Rader undan drog,

                       Det let: "Min Naade er deg nog!

                       Veikt er ditt eiget Yrke,

                       Eg vera vil din Styrke!"

                        

                       Daa fekk eg Syn paa Jesum Krist,

                       Daa fann eg det, eg hadde mist,

                       Daa rann min Morgonrode.

                       No er mitt Liv som solklaar Dag,

                       No ser eg Herrens Andlitslag

                       I Kjærleik og i Naade

                       Og gløymer all min Vaade.

                        

                       Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Saknad".


                       Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 51-53. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                        

                        24. Undarlege Ting me sjaa

                        Av Elias Blix

                        (Tone: Saligheden er os nær).

                         

                        Undarlege Ting me sjaa.

                        Sælt det Auga og det Øyra,

                        Som dei Ting kann sjaa og høyra

                        Og i Sanning kjenna faa!

                        Herren yver Himmerike

                        Er i Tenars Skapnad send.

                        Som vaar Broder og vaar Like

                        Synleg fyr vaar Tru han stend.

                         

                        Det, som i Guds Hjarta laag,

                        Det, som ingen Skapning gaadde,

                        Det, som ingen Tanke naadde,

                        Det, som klaarast Syn ei saag,

                        Det, som ingen Vismann visste,

                        Det, som ingen Klok kom paa, -

                        Opendagad paa det Sidste

                        Gud fyr sine arme Smaa.

                         

                        Her eg ser eit Visdoms Djup,

                        Som ei Englar med kann raada;

                        Den, som ned i det vil skoda,

                        Svimrar som paa bratte Stup,

                        Ser ein skylaus Kjærleik stiga

                        Fram or svarte Sky av Harm,

                        Ser Guds Fred og Sæla siga

                        Ned i fredlaus Syndarbarm!
                         

                        Kristi Dag, som Abraham

                        Glad i Tru langt burte helsad

                        Og ved denne Tru vardt frelsad,

                        Fyr vaart Auga klaar steig fram;

                        Dagen med den store Lovnad,

                        Som Profetar stundad paa;

                        Men i Herren inn dei sovnad,

                        Fyrr dei fingo Dagen sjaa.

                         

                        Konungen, som David kvad

                        Herleg um i sine Songar,

                        Kongen yver alle Kongar

                        Er no fødd i Davids Stad;

                        Sit no evig paa si Throna

                        Ved Gud Faders høgre Hand.

                        Heidningar paa honom vona,

                        Syng hans Lov um alle Land.

                         

                        Gudlaus Drottning foor at sjaa

                        Salamon i all hans Pryda

                        Og hans djupe Visdom lyda

                        Full av Lov og Undring paa.

                        Her er større Ting at læra,

                        Her er meir enn Salamon,

                        Her er Herren til Guds Æra,

                        Her er Guds og Davids Son.

                         

                        Enno lyser Dagen blid

                        Full av Sanning og av Naade.

                        Kom daa alle Mann og skode

                        Ljoset her i Naadens Tid!

                        Lat oss paa Guds Time vara:

                        No han kallar, lyd og høyr!

                        Seg med Jakob: eg vil fara

                        Av og sjaa deg, fyrr eg døyr!


                        Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Sæle ero dei Augo, som sjaa det, de sjaa". (Luk. 10,23.24).


                        Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 54-56. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                         

                         25. Seg, kvar skulde me vel ganga

                         Av Elias Blix

                          

                         (Tone: Jesu, dine dybe Vunder).

                          

                         Seg, kvar skulde me vel ganga

                         Utan Jesum her paa Jord?

                         Han oss eine hjelp kann langa,

                         For han heve Livsens Ord.

                         Fred me finna i hans Fang.

                         Var so Vegen nog so lang,

                         Det med vilde litet vyrda.

                         Jesus letta vil vaar Byrda.

                          

                         Han vil Alle til seg leida.

                         Høyr, han kallar trutt og mildt:

                         "Kome Alle, som arbeida

                         Og i Verdi lida ilt!

                         Her de skulo finna Kvild,

                         For eg er av Hjarta mild.

                         Tak mitt Ok, so skal de læra:

                         Byrda mi er lett at bera."

                          

                         Høyr det, du som saart maa syrgja

                         Yver all di Syndegjeld,

                         Som med Ank din Dag maa byrja

                         Og med Klaga halda Kveld.

                         Gakk til Jesum med di Skuld!

                         Der ho verd av Naaden duld.

                         Var di Synd som Blodet litad,

                         Der ho verd som Snjoen kvitad.

                          

                         Høyr det, du som ærleg strider

                         Sukkande den gode Strid,

                         Du som under Krossen kvider,

                         Synest, Dagen langsamt lid.

                         Her skal Sukken verda stild,

                         Her er midt i Striden Kvild,

                         Her du midt i Ufreds Trongen

                         Lærer kveda Sigersongen.

                          

                         Høyr det, du som tidt maa syta

                         Skridande den tronge Veg!

                         Frelsaren vil med deg byta,

                         Taka all di Sut paa seg,

                         Anda i ditt Hjarta ned

                         All sin høge sæle Fred;

                         Og i denne Fred du fegen

                         Trøyta skal den tronge Vegen.
                          

                         Høyr det Alle, høyr han lokkar,

                         Fylg den milde Frelsars Røyst!

                         Kom og fylg i lange Flokkar,

                         Alle de, som turva Trøyst!

                         Kom kvar Syndar, som lid vondt,

                         Og di Naud skal verda sont.

                         Lat Guds Son di Byrda taka,

                         Og du skal hans Milde smaka.

                          

                         Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Kome hit til meg alle de, som arbeida og ero tyngde, eg vil giva dykker Kvild. (Mat. 11,23)". <SIC; trykkfeil for 11,28>

                          


                         Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 56-58. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim

                          

                          

                          26. Ver glad, mi Saal! og far med Fred

                          Av Elias Blix                          (Tone: Om Himmerig vi tale vil).                          Ver glad, mi Saal! og far med Fred,

                          Naar eingong du skal stiga ned

                          Imillom Daudens Skuggar!

                          Fylg med din Frelsar Jesus Krist!

                          Han aldri fører deg i Mist.

                          Hans Kjærleik mildt deg huggar

                          Og inn til Ro deg ruggar.

                           

                          Naar veik eg ligg paa Sottarseng,

                          Og Daudens Dimma um meg heng,

                          Og kaldt eg skjelv og sveitar,

                          Skal Jesus med sin Hyrdingstav

                          Meg trufast føra gjenom Grav.

                          Han ei sin Arm meg neitar,

                          Naar hardast paa det leitar.

                           

                          Med Faderen i heilagt Sam

                          Mi saare Sak han førte fram

                          Til god og herleg Ende.

                          Sitt Liv fyr meg han gav i Bot,

                          Og Logi, som meg var imot,

                          Gud Fader fullnøgd kjende

                          Og upp mitt Skuldbrev brende.

                           

                          Alt det, som her eg missa kann

                          I Skilnads og i Saknads Land,

                          Det litet segja vilde.

                          Verd eg fraa Mine kallad burt,

                          Den Skilnad verd daa fulla kort.

                          Vaar Gud og Fader milde

                          Han samla skal dei Skilde.

                           

                          Her ligg i Myrker min Forstand,

                          Her gjeng eg i eit Skuggeland;

                          Den tronge Hytta stenger

                          Fyr Hugen, som til Himmels ber.

                          Der ser eg Herren, som han er.

                          Der Anden Hytta sprenger

                          Og stig med løyste Venger.

                           

                          Han er vel saar, den Yvergong;

                          Men verd enn Stigen nog so trong,

                          Han daa til Livet fører.

                          Ved Naadens Ljos eg Vegen finn

                          Til Himmelen og Herren inn,

                          Der ingen Trong meg rører,

                          For Herren sjølv meg nører.

                           

                          Aa sæle Stund og store Dag,

                          Daa eg fær sjaa Guds Andlitsdrag,

                          Som Ingen her kann tenkja!

                          Der Heilage forutan Tal

                          I Jesu ljose Straalar skal

                          Som klaare Soler blenkja,

                          Og aldri Sky deim krenkja!

                           

                          Kvat skal eg sjaa og skyna daa,

                          Naar Dusti, som eg fer ifraa,

                          Min Tanke ei skal skyggja;

                          Der skal eg, vigd til evig Fred,

                          Meg i Guds Kjærleik søkkja ned

                          Og evig bu og byggja

                          Og inkje annat hyggja.

                           

                          Du Trøyst! kor er du ljuv og blid!

                          Og naar eg strider sidste Strid,

                          Du gjenom meg skal strøyma.

                          So skal eg giva glad mi And

                          Uti min store Skapars Hand

                          Og Jesum aldri gløyma.

                          Den Bøn eg trutt vil gjøyma.

                           

                          (Etter Jak. Joh. Lund).

                          Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Dauden".


                          Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 58-60. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                           

                           27. Dauden gjenom Verdi gjeng

                           Av Elias Blix                           (Tone: Jesus er mit Haab og Trøst).

                            

                           Dauden gjenom Verdi gjeng

                           Og vil rydja Liv or Lande,

                           Mansens Barn som Blom i Eng

                           Bleiknar fyr hans kalde Ande.

                           Under denne myrke Magt

                           Er alt Liv paa Jordi lagt.

                            

                           Ja vaart Liv er veikt som Høy

                           Og som Graset all vaar Søma.

                           Graset visnar, Blomar døy

                           Og fyr alle Vindar røma:

                           Mannen døyr, og næste Vaar

                           Blomen Gull paa Gravi straar.

                            

                           Jesus gjenom Verdi gjeng.

                           Han kann Dauden slaa med Velde.

                           Livet han i Løysepeng

                           Gav fyr oss, som vaaro selde.

                           Difyr Livet paa hans Ord

                           Fagert fram or Gravom gror.

                            

                           Jesus ut til Nain fer;

                           Paa sin Veg han Dauden møter.

                           Sjaa, ein Mann til Jord dei ber,

                           Og det Syn hans Hjarta grøter:

                           Enkja fylger ut sin Son,

                           Ber til Grav si sidste Von.
                            

                           Vonlaus Veg er tung og lang.

                           Moderhjartat maa vel graata,

                           Der ho gjeng den tunge Gang,

                           Grundar paa den djupe Gaata:

                           Kvi det unge Livet brest,

                           Som det stend i Bløming best.

                            

                           Jesus segjer: "Inkje graat!"

                           Med eit Ord han Sukk og Taara

                           Vender um til Gledelaat.

                           Sjaa, der skrid han fram til Baara,

                           Segjer: "Upp du Daude statt!"

                           Og til Liv han vaknar att.

                            

                           Jesu! Naar min Time slær,

                           Og eg hardt i Striden stender,

                           Statt meg daa i Naade nær,

                           Lyft til Verja dine Hender!

                           Seg eit Ord og Dauden driv!

                           Svæv meg inn til evigt Liv!

                            

                           Fylg meg, Frelsar! i den Stund,

                           Naar eg vandrar her or Stova.

                           Fylg meg til den stille Lund,

                           Der eg til din Dag skal sova!

                           Paa mi Grav det Merke skriv:

                           "Eg Uppreisning er og Liv."

                            

                           So eg skal i heilag Ro

                           Kvila til den store Dagen,

                           Daa di Grøda upp skal gro

                           Herleg i den vigde Hagen,

                           Brydda so med dine Born

                           Som eit Livsens Sædekorn.


                           Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Dauden". Salmen er ein av to Blix-salmar som blei sungne i gravferda til Ivar Aasen 29. september 1896.


                           Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 61-63. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim
                            

                            Nokre salmar, andre heftet

                            Elias Blix gav i 1870 ut Nokre Salmar, gamle og nye II, eit hefte med 27 salmar. Desse salmane kjem her i same rekkjefølgje som i 1869, og med første linja i kvar salme som tittel.