Ro, ro til Siraland

(Song, 1902)

Av Jonas Vellesen

Ro, ro til Sira land!
Fem tan ka kor og fi re mann!
Daa dei kom til Si ra land,
aat te dei ik kje ma ta grand.
So gjekk dei til ein ba kar,
kjøp te stump og ka ka,
ep le, pæ ror og ei plum ma.
Putt den i di lum ma.


[Utan inndeling i stavingar:

Ro, ro til Siraland!
Femtan kakor og fire mann!
Daa dei kom til Siraland,
aatte dei ikkje matagrand.
So gjekk dei til ein bakar,
kjøpte stump og kaka,
eple, pæror og ei plumma.
Putt den i di lumma.]

 


Frå Jonas Vellesen: Den fyrste bok aat barnet. Bergen: F. Beyers Boghandels Forlag. 5te utgaava - 1902. Elektronisk utgåve 2000 ved Jon Grepstad